Algemene verkoopsvoorwaarden webshop n.v. Koffie Torenhof

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De e-commerce website van Koffie Torenhof, een naamloze vennootschap met maatschappelijke en exploitatiezetel te 8480 Eernegem, Oostendesteenweg 251, ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Oostende, B.T.W. BE 0447.525.633, hierna “Koffie Torenhof” biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).                                          Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Koffie Torenhof moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Koffie Torenhof aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.                                                                                                                                                            Thans gelden de volgende voorwaarden voor leveringen in België (zoals ook uitdrukkelijk vermeld op de website) :

  • Geen leveringskosten vanaf een bestelling van 60 € exclusief btw (die in één levering, op één leveringsadres dient te gebeuren)
  • Bij een bestelling van minder dan 60 € exclusief btw of als de levering op een apart leveringsadres voor een bedrag lager dan 60 € exclusief btw is, wordt een forfaitaire verzendingskost van 12 €, excl. btw aangerekend.

De leveringskosten en andere kosten voor leveringen buiten België worden meegedeeld op aanvraag.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Koffie Torenhof niet. Koffie Torenhof is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Koffie Torenhof is in geen geval aansprakelijk ingeval van  manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Koffie Torenhof.  Koffie Torenhof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product . Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 : online aankopen

De betaling van de online aankopen gebeurt kosteloos via ons online betaalplatform of via overschrijving. Overschrijving na levering is enkel mogelijk voor overheidsinstellingen of voorafgaand akkoord.

N.v. Koffie Torenhof is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

De leveringstermijn :Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant / op de door het Klant opgegeven leveringsadres geleverd binnen de opgegeven leveringstermijn.

Koffie Torenhof zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Koffie Torenhof.                                                                             

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Koffie Torenhof was geboden.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Koffie Torenhof.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Koffie Torenhof te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 : Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Koffie Torenhof.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

  1. waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt
  2. waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed of laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt : dit voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen of meerdere onderdelen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
  3. Waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt : dit voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant aan Koffie Torenhof  met zetel te 8480 Eernegem, Oostendesteenweg 251, telefoonnr. +32(0)59 27 84 66 of e-mail : info@koffie-torenhof.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaand modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (webadres invullen) Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (vb. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroeping aan Koffie Torenhof heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Koffie Torenhof. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Koffie Torenhof zich het recht de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Koffie Torenhof alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Koffie Torenhof op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Koffie Torenhof wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolg van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan door Koffie Torenhof geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Koffie Torenhof betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 : Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact te nemen  met de klantendienst van Koffie Torenhof en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Koffie Torenhof.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Koffie Torenhof zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (“commerciële en/of wettelijke” : beter schrappen) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Voor koffietoestellen in het bijzonder valt onder slecht onderhoud ook niet voldoende ontkalken van het toestel.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9 : Klantendienst

De klantendienst van Koffie Torenhof is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)59 27 84 66, via mail op info@koffie-torenhof.be of per post op het volgende adres : Oostendesteenweg 251,  8480 Eernegem.

Artikel 10 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Koffie Torenhof beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling van de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Koffie Torenhof zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11 : Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Koffie Torenhof, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruik worden voor volgende doeleinden: voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling en eventueel voor eigen reclamedoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteitskaart  (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekend aanvraag aan Koffie Torenhof klantendienst, Oostendesteenweg 251,  8480 Eernegem, mailadres info@koffie-torenhof.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing : U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Koffie Torenhof klantendienst,  Oostendesteenweg 251,  8480 Eernegem, mailadres info@koffie-torenhof.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens het gebruik van zijn wachtwoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Koffie Torenhof heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

Koffie Torenhof houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32(0)59 27 84 66.

Artikel 12 : Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13  : Aantalsting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Koffie Torenhof om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14 : Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Koffie Torenhof. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15 : Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 : Toepasselijk recht – Geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

 

BIJLAGE 1 : MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Koffie Torenhof klantendienst, Oostendesteenweg 251,  8480 Eernegem, faxnr. +32 (0)59 27 79 69 – mailadres info@koffie-torenhof.be :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroepen.

Besteld op (*) / Ontvangen op (*)

Naam/namen consument(en) ;

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) : (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.